Polityka zwrotów i wymian

Wymiany

Wymiany

Są w naszym sklepie bezpłatne. Potrzebujesz innego rozmiaru? Chcesz wymienić buty na inny model? Żaden problem. Wyślij do nas wiadomość mailową na adres: kontakt@lovelygrails.pl Wyślemy ci etykietę wymiany do nadania w najbliższym punkcie DPD lub najbliższej żabce.
Całkowity zwrot

Całkowity zwrot

Jest na koszt klienta. Paczkę należy wysłać na adres: LovelyGrails Jan Gerula ul. Poranka 9 05-830 Kajetany 602 144 000 lovelygrailskontakt@gmail.com Formularz zwrotu należy pobrać z regulaminu. Jest on umieszczony na samym końcu. Zwrot środków nastąpi w przeciągu 14 dni od dostarczenia przesyłki do naszego magazynu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy: LovelyGrails Jan Gerula ul. Poranka 9 05-830 Kajetany Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 5. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. g. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument może wykonać tylko i wyłącznie, gdy z Produktu nie zostały zdjęte oryginalne metki oraz tzw. „plomba higieniczna” zapewniająca możliwość ponownej sprzedaży Produktu, zgodnie z art. 38 pkt 5 Prawa konsumenckiego, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę. Nawet w przypadku nie zdjęcia tzw. ,,plomby higienicznej” Produkt musi pozostać w wersji nienaruszonej, by Odstąpienie od umowy było zasadne. Na pojęcie Produktu zalicza się całość Produktów jakie otrzymał Konsument przy zakupie, oznacza to, że Produktem jest nie tylko zakupione obuwie, ale także opakowanie i wszelkie dodatki które zostały zawarte jako Produkt lub box. Do Produktu/boxu nie zalicza się opakowanie firmy kurierskiej. Po wykryciu uszkodzeń zawartych w niniejszym ustępie, Konsument może odstąpić od umowy tylko za wyraźną zgodą Sprzedającego.